ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.จัดกิจกรรมประกวดต้นแบบมารยาทไทย

วันที 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 10.20 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2557 เช่น การไหว้ การกราบ เป็นต้น

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.จัดกิจกรรมดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. โรงเรียนสมเด็จพระญาณศังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมดำวันแม่เกี่ยววันพ่อ โดยได้มีการเชิญวิทยากรท้องถิ่น มาให้ความรู้นักเรียนก่อนลงมือดำนา...เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

รร.ญสส.จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพ ....บรรยากาศสนุกสาน เต็มไปด้วยความรู้

รร.ญสส.อบรมการใช้ห้อง และโปรแกรมอีเลิร์นนิ่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 คณะครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อบรมการใช้งาน และโปรแกรมอีเลินนิ่ง ที่ห้อง ICT โรงเรียน ซึ่งปีนี้เราได้เพิ่มห้องเรียน ICT จำนวน 1 ห้องเพื่อให้นักเรียนได้ใช้งาน จึงเตรียมความพร้อมโดยมีการแนะนำการใช้ให้ครูก่อน