ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

รร.ญสส.ต้อนรับการประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียน จาก สพม.28

วันที่ 12 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการ สพม.28

วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559

เพาะพันธุ์ปัญญา นำเสนอเค้าโครงวิจัย

วันที่ 5 กันยายน 2559 นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนกู่จานวิทยาคม นำเสนอข้อเสนอเค้าโครงวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา จำนวน 20 โครงงาน โดยมีคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะจากศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เราจะเก็บความรู้และประสบการณ์ดีๆไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับ

รร.ญสส.อบรมเชิงปฏิบัติการ Best praetice

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนญสส. อบรมเชิงปฏิบัติการ Best praetice เพื่อนำเสนอผลงานที่ดีที่สุดในรอบปี

รร.ญสส. อบรมโครงการการการเรียนรู้รักใคร่ในวัยรุ่น

วันเสาร์ที่ 27 สิหงาคม 2559 งานอนามัยโรงเรียน ญสส. ร่วมกับเทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ สถานีอนามัยส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแก และ สปสช ได้จิดกิจกรรมอบรมโครงการการการเรียนรู้รักใคร่ในวัยรุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักเรียน ม.2 จำนวน 90 คน เรียนรู้ากวิทยากรสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ...ได้สาระความรู้ และความสนุกสนาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ สพม.28 อบรมเขียนโปรแกรมภาษาซี

วันที่ 3 กันยายน 2559 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สพม. 28 อบรมการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี ให้นักเรียนนักเรียน ครู ในสังกัด ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รร.ญสส.ตรวจคัดกรองยาเสพติดนักเรียน

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 งานระเบียบวินัยโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถานีอนามัยบ้านบกน้อย สถานีตำรวจอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ร่วมกันตรวจคัดกรองสารเสพติดของนักเรียนชาย โดยจะเก็บข้อมูลเป็ฯความลับ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข พฤติกรรมของนักเรียนต่อไป

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ รร.ญสส. ปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยช่วงเช้า ทำพิธีเปิดที่หอประชุม กิจกรรมจิตตปัญญา การแสดงเต้นของน้อง ๆ ม.1 การแสดงละครบทบาทสมมุติของนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา การแสงดง Science Show และเกม ช่วงโมงที่ 3- 8 ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่ห้องปฏิบัติการเคมี ฟิสิกส์ วิทย์ม.ต้น และดาราศาสตร์ บรรยากาศเป็นไปด้วยสาระ และความสนุกสนาน