ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ญสส. อบรมโปรแกรมเกม 3 D KUDO

วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้อบรมสร้างเกม 3 D ด้วยโปรแกรมKUDO ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยได้รับเงินสนับสนุนจา สพม. 28 ...

ประว้ติบ้านดงแคนใหญ่

ประว้ติบ้านดงแคนใหญ่ อ่านที่ลิ้งนี้ครับ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.ร่วมประชุมคณะกรรมการ แข่งขันศิลปหัตกรรม ระดับ จังหวัด

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมประชุมร่วมประชุมคณะกรรมการ แข่งขันศิลปหัตกรรม ระดับ จังหวัด ที่ หอประชุมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 2557

รร.ญสส. ร่วมกิจกรรมวันแม่ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว

วันที่ 12 สิงหาคม 2557 คณะครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมวันแม่ ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร...

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.จัดกิจกรรมอาเซียน ปีการศึกษา 2557

วันที่4 - 8 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ...เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสงความรู้ความสามารถ...ขอบคุณคณะครูทุกท่านในการเป็นแบบอย่างในการแต่งกายอาเซียน

รร.ญสส.จัดกิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา 2557

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ สำนึกรักถึงบุญคุณพระคุณแม่ มีการมอบเกียรติและของที่ระลึกให้แม่ตัวอย่างและแม่ดีเด่น...ขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.รับทุนการศึกษาจากพระมหาจีรศักดิ์

วันที่ 5 สิงหาคม 2557 นายเชิดชัย สิงห์คิบุตรนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมและรับมอบทุนการศึกษา จากพระมหาจีระศักดิ์ รองเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว ที่วัดบ้่านย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร....สาธุ