ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รร.ญสส.จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาของชาติ เป็นกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความสามารถ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

รร.ญสส.ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับเทศบาลดงแคนใหญ่ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

รร.ญสส.จัดกิจกรรมฉลองโล่ เกียรติคุณ พระราชทาน

27 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมฉลองโล่ เกียรติบัตร พระราชทานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รร.ญสส.ยินดีต้อนรับครูคนใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้อสอบออนไลน์ / ออกแบบข้อสอบ PISA

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้อสอบออนไลน์ / ออกแบบข้อสอบ PISA ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รร.ญสส. ได้รับการรับรอง การประเมิน รอบ 3 จาก สมศ.

ขอแสดงความยินดีกับคณะ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปภัมภ์ ที่ได้รับการรับรอง การประเมิน รอบ 3 จาก สมศ.

รางวัลพระราชทานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 นายชาติชาย สิงห์พรมหสาร เป็นตัวแทนครู นักเรียน เข้ารับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร (รักษาสภาพความยั่งยืน เป็น สมัยที่ 2) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี