ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

ศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญาม.อุบลฯ มาให้คำแนะนำโครงการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณะดำเนินงานศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญาม.อุบลฯ นำทีมโดย ดร.รัฐ เจริญ มาให้คำแนะนำโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแก่นักเรียนที่ร่วมโครงการที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

สหวิทยาเขตวังชัยแก้วนิเทศภายใน รร.ญสส.

วันที่ 11 กันยายน 2557 คณะกรรมการสหวิทยาเขตวังขัยแก้ว ได้มาตรวจเยี่ยมและนิเทศภายใน ที่โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

นายอำเภอคำเขื่อนแก้วเยี่ยมโรงเรียน ญสส.

วันที่ 10 กันยายน 2557 อำเภอคำเขื่อนแก้ว นำโดยนายอำเภอ นำคณะและตำรวจมาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

รร.ญสส.ร่วมแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2557

วันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ...สู้ สู้ สู้

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

ตัวแทนครู รร.ญสส.พบประศิษย์เก่า เพื่อขอความอนุเคราะห์สร้างป้ายโรงเรียน

วันที่ 5 - 7 กันยายน 2557 ตัวแทนคณะครู โรงเรียนสมเด้จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นำโดยรองเชิดชัย สิงห์คิบุตร ครูกำพลพลพวก ครูสมาน มาตขาว ครูสลับ นุตะไว ครูกิตติกรณ์ บุญยีน ครูโสภา เนาวโรจน์ ครูแสงเดือน บกน้อย ได้ไปพบประกับศิษย์เก่าโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ที่กรุงเทพฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์สร้างป้ายโรงเรียน ....โดยได้รับความร่วมมือจากคณะศิษ์เก่าเป็นอย่างดี....

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สัมนาเพาะพันธุ์ปัญญา

วัอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 รองเชิดชัย สิงห์คิบุตร ครูเดชมณี เนาวโรจน์ ได้ไปอบรมสัมมนาโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ณ ม.อุบลราชธานี

รร.ญสส.จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2557

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมรศูนย์วิทยาศษสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมด้วยในครั้งนี้ มีโรงเรียนประถมศึกษาเครือข่ายร่วมกิจกรรม...บรรยากาศเป็นไปด้วยความรู้ สนุกสนาน