ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

รร.ญสส. รับการประเมิน จาก สพม.28

วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวล่า 13.09 -16.30 น.โรงเรียรสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสัวฆราชูปถัมภ์ รับกาประเมินจากคณะกรรมการ สพม.28 โดย ท่ารประเสริฐ กษมาพิศาล รอง สพม 28 เป็นประธาน...ขอบคุณทุกท่าน

รร.ญสส.รับการประเมินจาก สพม.28

วันที่ 18 มีนาคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์รับการประเมินจาก คณะกรรมการจาก สพม 28ะ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

รร.ญสส. นำเสนอปิดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

13 มีนาคม 2558 พพปญ.ญสส.นำเสนอโครงงาน RBL มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รร.ญสส.จัดกิจกรรมทัศนศึกษา 2557

วันที่ 6 มีนาคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมถ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามโครงการเรียนฟรี โดย ม.2 ม.4 ม.5 ทัศนศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เที่ยวเพลาเพลิน /ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มรภ.บุรีรัมย์ / สนามไอโมบาย / วนอุทยานเขากระโดง ส่วน ม.3 ทัศนศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ม.1 ทัศนศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด...

รร.ญสส. ประชุมปฎิบัติการโครงการปฎิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน สพม 28

รร.ญสส. 30 ท่านร่วมประชุมปฎิบัติการโครงการปฎิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน สพม 28 วันที่ 1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรัยนสอนแก้วว่องไววิทยา อ.เมือง จ.ยโสธ

รร.ญสส.ปัจฉิมนิศ 2557

วันที่ 5 มีนาคม 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปัจิฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศ แก่นักเรียนที่จบ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557