ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

พิธีบายศรีสู่ขวัญมุทิตาจิตคุณลุงสถิตย์ รวมธรรม

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตบายศรีสู่ขวัญ ให้แก่คุณลุงสถิตย์ รวมธรรม ตำแหน่ง ช่างปูน ๔ คุณลุงนักการของพวกเราชาว ญสส. ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้ กว่า ๓๙ ปี ที่คุณลุงได้ทำงานในบ้านของเราหลังนี้ คุณลุงได้ให้การบริการ ดูแลช่วยเหลือทั้งคณะครู ลูกๆนักเรียน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาทำให้้บ้านของเราหลังนี้เจริญก้าวหน้าไปมาก พวกเราชาว ญสส.ทุกคนขอขอบพระคุณในทุกสิ่งที่อย่างที่คุณลุงได้ดูแลพวกเรามาโดยตลอด ..และบ้านหลังนี้ยังต้องการให้คุณลุงมาเยี่ยมเยือนลูกหลานเสมอ..ขอให้คุณลุงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ.. Cr. Jeerasuk Lipa Maprang Charanyakorn

จิตอาสาเพาะพันธ์ปัญญา ญสส.ช่วยน้อง

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ชมรมเพาะพันธ์ปัญญา ญสส. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นำโดยคุณครูเดชมณี เนาวโรจน์ ได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือน้องๆ โรงเรียนบ้านไผ่ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดเตรียมป้ายนิเทศโครงงานคุณธรรมและแนะนำฝึกซ้อมน้องๆในทักษะกระบวนการนำเสนอ โดยมีท่านผู้อำนวยการสำราญ โคตรบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกัลยาณมิตร การทำกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือน้องๆแล้ว ลูกๆ พพปญ.ญสส.ยังได้ฝึกฝนตนเองเรียนรู้ไปพร้อมๆกับน้องๆทุกคน..ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในการพัฒนาตนเองของลูก พพปญ.ญสส. Cr. DN Dechmanee Naowarot Aphisit Phaettongsiw ""บันนาน่าซีดดดด""

จิตอาสาเพาะพันธ์ปัญญา ญสส.

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยชมรมเพาะพันธ์ปัญญา ญสส. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดและพัฒนาสถานที่ ณ วัดป่าสามัคคีธรรม ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อเตรียมงานบุญ อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ชาวเพาะพันธ์ปัญญา ญสส.ทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาจิตใจของตนเอง Cr. Jeerasuk Lipa DN Dechmanee Naowarot

การประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากคณะกรรมการประเมินของต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับการประเมินอย่างเป็นกัลยาณมิตรจากท่านคณะกรรมการ พร้อมกันนี้ยังได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางโรงเรียนขอน้อมรับไปปฏิบัติ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ Cr. Jeerasuk Lipa

การเสนอเค้าโครงวิจัยของกิจกรรมเพาะพันธ์ปัญญา

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับเลือกให้เป็น HUB ศูนย์กลางของการนำเสนอเค้าโครงวิจัยของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาจากโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์, โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ,โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ร่วมนำเสนอในครั้งนี้ ขอบคุณคณะกรรมการประเมินเค้าโครงวิจัยจากศูนย์พี่เลี้ยงฯและตัวแทนของครูทั้งสามโรงเรียนที่เติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอเค้าโครงวิจัยในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพในการนำเสนองานวิจัย ซึ่งนักเรียนทุกกลุ่มทำได้ดีมาก โครงการเพาะพันธ์ปัญญาสามารถทำให้นักเรียนได้ค้นพบทั้งความรู้ กระบวนการและคุณสมบัติที่ดีของตัวนักเรียนเอง ขอให้ทุกคนพยายามในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะ Cr. Jeerasuk Lipa

รด.ฝึกภาคปกติ 25560

วันที่ 7 - 20 กันยายน 2560 นำ รด. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ฯ จำนวน 42 นายเข้ารับการฝึกที่ศูนย์ฝึก รร.มหาชนะชัยวิทยาคม โดยมีครูเดชมณี ครูศราวุธ ครูดาราทิพย์ควบคุมดูแล ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560

การประเมินความยั่งยืนโรงเรียนโรงเรียนในฝัน

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝันโดย โดยมีท่านผู้อำนวยการอัศนีย์ศักดิ์ ศิริชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ในการประเมินครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีสำหรับลูก ญสส.ที่จะได้มีโอกาสพัฒนาโอกาสนำความรู้ความสามารถที่มีมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลความรู้ทางวิชาการ ทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงความภาคภูมิใจในตนเอง และโรงเรียนให้คณะกรรมการได้รับทราบ ขอชื่นชมลูก ญสส.กระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการประเมินเป็นอย่างดี Cr. NayNuzaa Naruk Kittima Sararak