ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สอบกลางภาคเรียน 1/2560

วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 รร.ญสส.จัดสอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/2560

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของนายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะคณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมกับให้แนวทางในการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนให้เป็นเยาวชนคนดี พร้อมกันนี้ท่านนายอำเภอยังได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑ ทุนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑ ทุน และให้กำลังใจนักกีฬาของโรงเรียน โดยการมอบถ้วยรางวัลสำหรับนักกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน สมพ.เกมส์ ที่หน้าเสาธง แนวนโยบายและแนวทางการดำเนินชัวิตที่ท่านได้มอบให้นั้นทางโรงเรียนและลูก ญสส.ทุกคนขอน้อมรับและนำไปปฏิบัติ และทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

รร.ญสส.จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนพพปญ.ญสส.ปีการศึกษา 2559

17 ก.ค 60 รร.ญสส.จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนพพปญ.ญสส.ปีการศึกษา 2559 โดยผอ.ชาติชาย สิงห์พรหมสาร รองผู้อำนวยเชิดชัย สิงห์คิบุตร ...ขอบคุณผู้บริหาร คณะคุณครูและนักเรียน พพปญ.ทุกคนที่ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน ต่อไปเชื่อว่าทุกคนคงได้นำทักษะและความรู้ของกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาที่มีอยู่ในตัวจะนำออกมาใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตแน่นอน

นำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

13-14 ก.ค 60 วันนี้เป็นนักวิจัย ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการ ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11

งานมหกรรม อย.น้อย

วันที่ ๓-๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน คุณครูแสงเดือน บกน้อย ได้นำนักเรียนแกนนำชมรม ญสส.อย.น้อย ได้แก่นายยุทธการ หลักคำ นางสาวชลธิชา กอแก้ว นางสาวกรกนก รามบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ไปร่วมงานมหกรรม อย.น้อย ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ซึ่งการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการชาติชาย สิงห์พรหมสาร และฝ่ายบริหารของโรงเรียนที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้โดยการสัมผัสประสบการณ์ตรง ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านต่างให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนจนนำมาปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตในด้านอื่นๆได้เป็นอย่างดี Cr. Saengduean Boknoi

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสัปดาห์พุทธศาสนา การทำบุญถวายเทียนพรรษาและฟังธรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา โดยมอบหมายให้นักเรียนแต่ละหมู่บ้านได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง นิมนต์พระ รวบรวมปัจจัย จัดหาเทียนพรรษา ตลอดจนการประกอบศาสนพิธีในการถวายเทียนพรรษา ฟังธรรมและการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่วัดในชุมชน ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสถานการณ์จริงจนนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาบ้านโคก ปี ๒๕๖๐

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยท่านผู้อำนวยการชาติชาย สิงห์พรหมสาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำขบวนฟ้อนรำซึ่งประกอบไปด้วยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียน ไปร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ บ้านโคก ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และทางโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนอีกด้วย Cr. กายสิทธิ์ สันดร