ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รร.ญสส.สอบปลายภาค 2/2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กำหนดสอบปลายภาคเรียน 2/2557

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รร.ญสส. มอบเกียรติบัตรที่มีผลการสอบ Pre - Onet สูง ปี 2557

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารงานวิชาการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการสอบ Pre - Onet สูง ปี 2557 ในแต่ละกลุ่มวิชา

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ฟุตซอลหญิง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มพลานามัย ฯ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่สามารถค้ารางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ฟุตซอลหญิง ระดับจังหวัด

รร.ญสส.มอบรางวัลแก่นักเรียน กิจกรรมของหายได้คืน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เก็บของได้แล้วคืนเจ้าของมากที่สุดในรอบปี ตามกิจกรรมของหายได้คืน เพื่อปลูกฝังนักเรียนในเรื่องคุณธรรม

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประชุมปิดโครงการ พพปญ.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ครูเดชมณี เนาวโรจน์ ตัวแทนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ประชุมปิดดครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รร.ญสส.นำสินค้าเศรษฐกิจพอเพียงผลผลิตของนักเรียนจำหน่ายงานศิลปหักรรม ที่ กทม

วันที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ออกร้านจำหน่ายสินค้าศรษฐกิจพอเพียงผลผลิตของนักเรียน ณ เมืองทองธานี งานศิลปหัตกรรม

รด.ปี 2 ฝึกภาคสนาม 2557

วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2558 ครูเดชมณี เนาวโรจน์ ควบคุมดูแลนักศึกษาวิชาหทาร ชั้นปีที่ 2 จำนวน 13 นาย ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด