ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส.สอบ Pre-onet ครั้งที่ 2

วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดสอบ Pre-onet ครั้งที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พพ.ปญ.รร.ญสส.ขยายผลการอบรมคิดวิเคราะห์

เช้าวันที่ 15 ธันวคม 2557 นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา โรเงรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นำความรู้จากการอบรม คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มาขยายผลสู่โรงเรียน

AWC มอบทุนให้นักเรียน

วันนี้ 15 ธันวาคม 2557 นายเชิดชัย สิ่งห์คิบุตร เป็นตัวแทน AWC มอบทุนการศึกษาสตรีอเมริกันให้กับนักเรียน 7 คน ทุนละ 2500 บาท.....ขอบคุณครับ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันวิ่ง รายการคืนความสุขคนจังหวัดยโสธร

รร.ญสส.ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสุนันทา สายเสมา ได้รองชนะเลิศ อันดับ 2 แข่งขันวิื่ง 100 เมตร ในรายการรายการคืนความสุขคนจังหวัดยโสธร

อบรมคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และเขียนบทความ

วันที่ 13 -14 ธันวาคม 2557 ครูและนักเรียน ตัวแทนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา อบรมปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และเขียนบทความ ที่โรงเรียนสิรินธร จังหวัดอุบล มีครองเชิดชัย ครูเดชมณ๊ ครูชานน และครูยาใจ นักเรียนมีสิริธร ศศิธร ศศิวิมล จุทามาศ โดยมีวิทยากร รศ.ดร.สุธีระ เป็ฯวิทยากรในครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส. ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว

วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 07.59 น. คณะครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมถวายพระพรในหลวง ที่ หอประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

รร.ญสส.จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญและกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.30 น. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ตลอดจนแสดงออกในทางที่ถูกต้องถึวันสำคัญดังกล่าว และกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ...ในกิจกรรมมีการประกวดร้องเพลง มอบเกียรติบัตรเขียนเรียงความ และอื่นๆ ให้กับนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ .....