ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชุมปิดโครงการ พพปญ. ปี 2559

วันที่ 17 มกราคม 2560 ครูแสงเดือน บกน้อย ตัวแทนหัวหน้าโครงการ พพปญ.รร.ญสส. ร่วมประชุมปิดโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ที่ ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ฝึกภาคสนาม ปี 3 / 2559

วันที่ 17 - 21 มกราคม 2560 ครูเดชมณี เนาวโรจน์ ผกท.รร.ญสส.นำนักเรียน รด.ปี 3 ฝึกภาคสนาม ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีเปิดพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวรฯ

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีพิธีเปิดพระรูปเหมือนและหอเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยได้รับพระกรุณาคุณจาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นประธานในงานพิธีดังกล่าว ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ได้ประทานพระเมตตาเสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่างๆ และผลงานของนักเรียน คณะครูและโรงเรียน และโปรดให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ ตรวจรักษาประชาชนผู้เฝ้ารับเสด็จอีกด้วย นับเป็นพระกรุณาคุณที่ ชาว ญสส.และประชาชนในเขตพื้นที่จะประทับไว้ในความทรงจำมิลืมเลือน

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2560

วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. คณะครู รร.ญสส. ประชุมประเดือนมกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศตวรรษ 21

รร.ญสส. จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับครูใหม่ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2559

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รร.ญสส.จัดกิจกรรมลี้ยงต้อนรับครูใหม่ครูพิษณุ และครูกุสุมา และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2559 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์

ห้อง ม. 1/3 จัดกิจจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับนักเรียนในที่ปรึกษา ม.1/3 ที่ห้องเรียน 222 แลกเปลี่ยนของขวัญและรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน

ญสส.จัดกิจกรรมบุญคูณลาน 59

วันที่ 30 ธันวาคม 2559 เวลา 09.09-12.00 น. รร.ญสส.จัดกิจกรรมบุญคูณลาน 2559 โดยมีหมอสูตรจากบ้านแคนใหย่มาเป็นวิทยากรพิเศษ ได้รบความร่วมมอจากชุมชนเป็นอย่างดี