ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รร.ญสส.สอบปายภาค 2/60

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 รร.ญสส. จัดสอบภาคเรียนเรียน 2/2560

นักเรียน ม.2/3 แสดงมุทิตาจิตครูเจ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ครูจีรศักดิ์ ลิภา อำลานักเรียนในโอกาสที่ครบกำหนดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปิดโครงการ พพปญ.ระดับภาคอีสาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการพพปญ.ญสส. นำนักเรียนและครูร่วมแสดงผลงาน และปิดโครงการระดับภาคอีสาน ที่โรงแรมยูเพลส ม.อุบลราชธานี มีนักเรียน 30 คนครู 6 คนโดยใช้รถโรงเรียน

ทัศนศึกษา 60

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 รร.ญสส.จัดกิจกมทัศนศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ม.1 วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แก่งตะนะ พัทยาน้อย ม.2 วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แก่งตะนะ พัทยาน้อย ม. 3 วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แก่งตะนะ พัทยาน้อย ม.4 พระธาตุพนม วัดภูมโนรมณ์ ตลาดอินโดจีน ม.5 วัดถ้ำคูหาสวรรค์ แก่งตะนะ พัทยาน้อย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ญสส.

วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2561 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน ม.3 และ ม. 6 ที่จะจบการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา โรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมการอบรม เรื่องจิตตปัญญาศึกษา การศึกษาเพื่อความเข้าใจด้านในของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนและการปฏิบัติงาน โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการเพาะพันธ์ปัญญา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งทางโรงเรียนของขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

แทนคำขอบคุณ

“ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี” -:-ขออนุโมทนาท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย ของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ยโสธร ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยรำลึกในพระเมตตาคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวาระครบ ๑๐๔ ปี พระชาตกาล วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ -:-ยอดปัจจัยผ้าป่าการศึกษารวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่พันบาท) -:-ในวันดังกล่าวมีพิธีถวายพานพุ่มสักการะเบื้องหน้าพระอนุสาวรีย์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช และพิธีบำเพ็ญกุศลฯ โดยได้รับเมตตาจากเจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดสร้างพระรูป และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก -:-ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีธรรมในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น อีกทั้งกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ทุกท่านได้บำเพ็ญไว้ดีแล้ว ด้วยความกตัญญูกตเวที จงเป็นพรมงคลอำนวยผลให้ทุกท่านประสพแต่ความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน ขออนุโมทนากับทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขออำนวยพร ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพในงานที่: โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์