ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตัวแทนครูประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตกรรมรักเรียน ปี 2558

วันที่ 21 สิวหาคม 2558 คณะครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

RBL รร.ญสส.ดูงานวันวิทย์ ที่ มรภ.อุบล

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระวิทย์ รำนักเรียนเพาพันธุ์ปัญญาศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เพื่อให้นักเรัยนเปิดโลกทรรศน์ และมีจิตวิทยาศาสตร์สามารถนำความรู้มาปรับใช้กับการทำโครงงานได้

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รร.ญสส.อบรมโครงการพัฒนาครูนักเรียนทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ที่ 15 และ อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 คณะครูนักเรียน อบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิทยากรจากทีมงานพี่นกเอี้ยงเป็นวิทยากรนักเรียน และศน.ศะหดิ์นิรุท ครูชานล และครูนุชนาฎ เป็นวิทยากรสำหรับครู

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชมรมห้องสมุด ญสส.ดูงานสัปดาห์หนังสือ

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นักเรียนชมรมห้องสมุด รร.ญสส.ไปศึกษาดูงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ตึกสุนีย์ฯ จ.อุบลราชธานี