ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รร.ญสส.ฉีดพ่นสารป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 อสม.บกน้อย ได้มาฉีดพ่นสารป้องกันไข้เลือดออก

รร.ญสส.จัดกิจกรรมสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 กองลูกเสือ รร.ญสส.จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

รร.ญสส.ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 คณะครูประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

อนามัย 7ตรวจโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากศูนย์อนามัย 7

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดยโสธร ปี 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทชุดรีไซเคิล และรางวัลชมเชยสิ่งประดิษฐ์ จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร ณ สพป.ยโสธร เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รร.ญสส.ได้รับเมตตาอย่างสูงยิ่ง

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ได้โปรดเมตตา อธิษฐานจิตเข็มพระนามย่อ ญสส. ชึ่งเป็นตราประจำโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ยโสธร ทั้งนี้เพื่อมอบให้แก่นักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่เข้ามาใหม่ ให้เป็นการเชิดชูสถาบัน สร้างขวัญ กำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียน และดำรงตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการเสียสละ ขยัน อดทน ตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา และองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เหล่าคณะครู นักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ฯ และผู้ปกครองทั้งหลาย มีความรู้สึกปลาบปลื้มปีติยินดี และสำนึกในความเมตตาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต อย่างหาที่สุดมิได้ ***ท่านผู้อำนวยการชาติชาย สิงห์พรหมสาร เข้ารับประทานเข็มตราประจำโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558

เข็มพระนามย่อ ญสส. อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ

เข็มพระนามย่อ ญสส. ชึ่งเป็นตราประจำโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.ยโสธร