ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กรมชลประทาน มาให้ความรู้แก่นักเรียน

เจ้าหน้าที่ กรมชลประทาน จังหวัดยโสธร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ และการชลประทาน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 5/2

ม.6 รร.ญสส. สอบ Pre - Onet Online

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ม.6 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สอบสอบ Pre - Onet Online

ร่วมกิจกรรมลอยกระทง อบต.นาแก

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ครูเดชมี ครูโสภา เนาวโรจน์ และนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมลอยกระทงประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก โดยมีนักเรียนที่อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน ได้เป็นตัวแทนของหมู่บ้านร่วมประกวดนางนพมาศ...มีแต่สวยๆ ทั้งนั้น ...เยี่ยมจริงๆ

รร.ญสส.จัดพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" ปี 2558

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.ุ6) ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

รร.ญสส.มาดีใจ ไปคิดถึง...เลี้ยงต้อนรับ-เลี้ยงส่งครู

เย็นวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เลี้ยงต้อนรับครูใหม่ ครูอานนท์ พัสดร ครูคอมพิวเตอร์ และครูธนภรณ์ พุ่มแก้ว ครูภาษาไทยและเลี้ยงส่งครูจันทรา ฤทธิ์แผ่ว ครูภาษาไทย ย้ายไปโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และดร.ดนุภัคน์ เชาว์ศรีกุล ครูคอมพิวเตอร์ ที่ได้ย้ายไปเป็นศึกษานิเทศน์ สพป.อบ. เขต 1

รร.ญสส.ลงแขกเกี่ยวข้าวสามัคคีทำดีถวายพ่อหลวง

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เสร็จสิ้นภาระกิจ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์

23-24 พฤศ๗ิกายน 2558 ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากกรมทหารที่ 1 รักษาพระองค์ที่กรุณาได้มาซ้อมการเดินร่วมริ้วขบวนพระศพ ญสส. ของคณะครู นักเรียน รร.ญสส