ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รร.ญสส. รับการนิเทศภายใน เตรียมประเมิน รอบ 3

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้มีโอกาสต้อนรับ และรับการนิเทศภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกี่ยวกับการเตรียมการประเมินจาก สมศ. รอบ 3 ...

ฝึก รด. ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 21 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาิชาทหาร ชั้น ปีที่ 1 - 3 จำนวน 28 นาย ของโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เข้ารับการฝึกภาคปกติ ที ศูนย์ฝึกฯ กู่จานวิทยาคม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โดยมี ผกท.เดชมณี เนาวโรจน์ และ ผกท.ศราวุธ โชติสุวรรณ ควบคุมดูแล ในครั้งนี้

เตรียมนิเทศ ภายใน รอบ 3

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆณาชูปถัมภ์ ได้มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน เพื่อจัดเตรียมเอกสารนิเทศ ภายใน รอบ 3 ...สามัคคีคือพลัง

รร.ญสส. ร่วมกิจกรรมกฐินสามััคคี

วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2557 คณะครู นักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ไปร่วมกิจกกรมกฐินสามััคคีของวัด ณ วัดป่าสุจิตตะสังขะวนาราม (บ้านสังข์) อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ที่ผ่านมา ...อุทิศถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ฯ

รร.ญสส.ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา

เย็นวันที่ 24 ตุลาคม 2557 คณะครูนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหาคร เพื่อถวายเป๋นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร ฯ

รร.ญสส.ร่วมถวายพระพรในหลวงที่ รพ.ศิริราชพยาบาล

เช้าวันที่ 24 ตุลาคม 2557 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...