ครูเดชแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รร.ญสส.จัดพิธีประด้บเข็ม ญสส. ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมพิธีประด้บเข็ม ญสส. ปีการศึกษา 2559

รร.ญสส.จัดกิจกรรมวันสุนทรภรและต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559 มีการประกวดตัวละครในวรรณคดี และการแสดงของนักเรียนห้องต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและเปิดความคิดสร้่งสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทั้งโรงเรียนและนักเรียนทุกคนได้เปิดโอกาสและใช้ความสามารถของตนเอง และกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมต้านยาเสพติด ให้นักเรียนร่วมรณณรงค์ อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และประกาศผลโหวตน้องหล่าคำแพง ม.ต้น ม.ปลาย

อบรม System Thinking ณ ศูนย์ ม.อุบล

วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2559 ครูสาคร ครูนุชนาฎ นส.สุพรรณิกา นส.อันธิยา นส.เบ็ญวลี และนางสาเสาวลักษณ์ นำนักเรียนไปอบรม System Thinking ณ ศูนย์ ม.อุบล โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ศึกษาดูงานและร่วมหล่อองค์ ญสส.

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2559 คณะครูโรงเรียน ญสส.รวมกิกจจรมศึกษาดูงานและหล่อ องค์ ญสส. ณ โรงหล่อ จังหวัดระยอง

อบรมวางแผนเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 4 และจิตตปัญญา

วันที่ 4 -5 มิถุนายน 2559 ครูเดชมณี ครูยาใจ ครูสาคร อบรมวางแผนเพาะพันธุ์ปัญญา ปี 4 และจิตตปัญญา ร่วมกับศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

สื่อการสอนดีๆอยู่นี่หมดเลย

เอการสารสื่อการสอนทั้งหมดทุกวิชาอยู่ที่นี่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sfBz9Vh7-SUjA24b5hzZbhshx34VaWW3POMerrElHw/edit?pref=2&pli=1#gid=1976919354

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

วันที่ 3-4 เมษยน 2559 ครูเดชมณี ครูแสงเดือนครูนุชนาฎ ครูกิตติพงษ์ อบรมการเขียนบทความโครงการเพาะพันธู์ปัญญา ณ ม.อุบลราชธานี